Photographers take different fees for their work.
A unique imagery, expertise and special equipment can make some photographers special demand and thus the price is affected.
Fotografer tar olika arvoden för sitt arbete.
Ett unikt bildspråk, kompetens och särskild utrustning kan göra vissa fotografer särskilt efterfrågade och därmed påverkas priset.
A movie about what is included in the price. [English language]
Not only the photographer has a market value but also
the image itself.
The total photography fee includes compensation partly for pre-production, production and post-production of material / product / service.
The work includes:
* All time involved in photography as well as preparation time, planning, reconnaissance and travel time.

* Editing of both photographs, film and other graphic material.

* Selection of images, cleaning, copies and backing up material.

* The whole experience; It's not just the photographer, it's everything from the encounter, the communication, the experience, the style, the personality and the little extra you bring home to a memory that you will carry with you all the time.
Det är inte bara fotografen som har ett marknadsvärde utan även bilden i sig.
I det totala fotograferingsarvodet ingår ersättning dels för för-produktion, produktion och postproduktion av material / produkt / tjänst.
Arbetet innefattar:
* All tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.

* Redigering av både fotografier, film och annat grafiskt material.

* Urval av bilder, rensning, kopior och uppbackning av material.

* Hela upplevelsen; Det är inte bara fotografen, det är allt från bemötandet, kommunikationen, upplevelsen, stilen, personligheten och det lilla extra man får med sig hem till ett minne som man kommer ha med sig hela tiden.
Back to Top